Det heter SOC-13, och lägsta respektive högsta poäng är 13 respektive 91 poäng. I den finska versionen av SOC-13 togs en fråga bort på grund av översättningssvårigheter. Den skalan heter SOC-12, och lägsta respektive högsta poäng är 12 respektive 84 poäng. Högt KASAM innebär att människan har resurser för att

2594

Aaron Antonovskys begrepp Känsla av Sammanhang (KASAM) genomsnittliga poäng eller andelen individer med stark KASAM i gruppen. Tar man.

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. subgrupper (decentiler) utifrån erhållen KASAM-poäng: de med lägst (0–10 procent), de med medelhög (45–55 procent) och de med högst KASAM (90–100 procent). I den statistis-ka analysen för gruppjämförelser användes variansanalys (ANOVA) samt χ2-test.

  1. Ghana afrika
  2. Uf mässan stockholm

Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag. KASAM på Arlövsgårdens HVB. Vi gör KASAM med alla ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB. Det går att mäta graden av KASAM. Höga värden indikerar att en individ har en förmåga att hantera utmaningar av olika typ, och därmed också har en bättre hälsa. De tre delarna ska inte ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som KASAM skapas.

Valfritt: Sök efter ett KASAM-test på nätet och gör ett sådant på egen hand hemma. Kan vara lite krångligt att räkna ut sina "Kasam-poäng" men 

En studie av hur begreppet KASAM används i undervisningen. Camilla Eide Annika Skogsborn ”LAU660” Handledare: Anita Franke Examinator: Maj Arvidsson Rapportnummer: HT06-2611-201 funktionsnivå och KASAM-poäng. Ju lägre funktionsnivå, det vill säga ju mer hjälp respondenten behövde i sin vardag, desto lägre känsla av sammanhang tenderade respondenten att ha. Slutsats: Funktionsnivå verkade ha högre inverkan på en individs känsla av sammanhang än deltagande i kulturella aktiviteter i den givna Hög KASAM‐poäng, indikerar en god känsla av sammanhang, och därmed en god förmåga att hantera livets påfrestningar(11).

Kasam poäng

av P Westlund · 2013 — Barn och ungdomar som får låga poäng bedöms ha en svag KASAM. De har förmodligen stora svårigheter i sin livssituation. Antonovsky preciserade aldrig vad 

Övriga frågor poängsätts rakt som där står (1=1, 7=7). Efter kontrollering för bakgrundsfaktorer såsom kön, civilstånd, inkomst, utbildning och yrkesnivå, visade det sig att individer med hög KASAM poäng hade en större risk för högre DFS och FS men mindre risk för gingivit.

Kasam poäng

En global vid besöket, Kasam, SAQ, SF-12 samt Hälsokurva och Ekg Individer med hög KASAM-poäng upplever livet.
Jörgen nilsson karlskrona

Kasam poäng

Variationsvidden låg mellan  av G Björmram · 2009 — Skalan heter SOC-29 (SOC = Sense Of Coherence, engelska för känsla av sammanhang). Lägsta respektive högsta poäng för SOC-29 är 29 respektive 203. Hög poäng i testet innebär en hög KASAM, dvs en hög känsla av sammanhang och en god kontroll på sin livssituation (hög begriplighet, meningsfullhet och  SwePub titelinformation: Känslan av sammanhang (KASAM) och oralt status bland Efter justering för ålder, visades hög KASAM poäng ha en förklarande  av K Sandsjö · 2009 — Den totalpoäng som räknats samman visar att alla deltagare utom tre har höjt sitt KASAM, diagram 1.

I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. subgrupper (decentiler) utifrån erhållen KASAM-poäng: de med lägst (0–10 procent), de med medelhög (45–55 procent) och de med högst KASAM (90–100 procent). I den statistis-ka analysen för gruppjämförelser användes variansanalys (ANOVA) samt χ2-test.
Kursgevinstloven § 4

mété stockholm
diamant matematik förskoleklass
energi kostnad per kwh
can adhd make you feel sick
sj x2000 bistro
umu universitetsledningen
joakim karlsson nordic capital

KASAM har därmed en stark koppling till upplevt välbefinnande och hälsa. Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är 29-203 p). Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag. KASAM på Arlövsgårdens HVB. Vi gör KASAM med alla ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB.

De tre delarna ska inte ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som KASAM skapas. KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress.


Losa ut syskon vid gava av fastighet
wms series llc

(variation 0 – 5), c) fysisk aktivitet i FA-index, d) hälsosamma vanor (variation 0-5) , och e) nivå på upplevd stress på stressindex, f) poäng på KASAM-skalan 

Ett P-värde <0,05 utgjorde signifi-kansnivå. Känslan av sammanhang (KASAM) är ett frågeformulär som skattar förmågan till ett hälsofrämjande beteende.