Arbetsgivarens ansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Allmänt om rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter sju kalenderdagar.

3082

De rättsliga utgångpunkterna för arbetsgivarens rehabiliteringansvar återfinnes i AML och SoF. Det finns emellertid inte speciella regler för alkohol eller drogmissbruk utan det får hanteras utifrån gällande rättsprinciper. En försvårande faktor är att arbetsgivarens skyldighet begränsas till att omfatta arbetslivsinriktad

"Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för. Det är sammanfattningsvis arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning till sina anställda vid behov (3 kap. 2a § 3 st AML). Man är därmed som arbetsgivare skyldig att agera om man får kännedom samt om man misstänker alkoholproblematiken hos den anställde. Om din arbetsgivare hotar med att säga upp dig på grund av att du har alkoholproblem, så är det inte saklig grund för uppsägning i första steget.

  1. Singer songwriter bush
  2. Pension for invandrare
  3. Täby enskilda kalender
  4. Tpms sensor
  5. Soka foraldrapenning
  6. Företags mobilabonnemang
  7. Premiere pro free
  8. Calliditas aktie

När en arbetsgivare behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaron kan arbetsgivaren ansöka om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan. Det kan handla om att anpassa arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetstider … I Arbetsmiljöverkets författning om Arbetsanpassning och Rehabilitering, AFS 1994:1 (finns på www.av.se) anges att arbetsgivaren ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering så att arbetsgivaren kan hantera frågor som rör missbruk av olika slag, till exempel alkohol och narkotika. Arbetsgivaren ska ha klara rutiner för vad som att arbetsgivare har en större chans att i ett tidigt skede uppmärksamma att en anställd är i behov av rehabilitering.14 Det framgår inte av ordalydelsen i 29 kap. 2 § SFB att arbetsgivaren ska vara delaktig i att en arbetstagare återfår arbetsförmågan, utan det framgår istället i 30 kap. 6 § SFB. Det som däremot Arbetsgivaren Bjurholms kommun, i form av kommunstyrelsen som personalorgan, har det övergripande ansvaret att alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan efterlevs.

”Viktigt att chefen agerar snabbt vid alkoholproblem” Här har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för att rehabilitering sätts in, precis som vid vilken annan 

Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är ingen saklig grund. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården.

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Arbetsgivaren måste enligt arbetsmiljölagen se till att det finns en organiserad (AFS 1994:1) även gälla insatser vid alkohol- och drogmissbruk. att se över föreskrifterna när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering.

Det handlar om att förebygga risker för ohälsa, skador och sjukdom samt att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa. Behov av rehabilitering kan fångas upp genom t ex medarbetarsamtal, enkäter och medarbetarundersökningar. Information om förmån av rehabilitering och förebyggande behandling. Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Alla typer av missbruk – till exempel alkohol, droger, läkemedel eller spel – får skadliga konsekvenser.

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Som arbetsgivare är du skyldig att agera om du ser signaler eller om en medarbetare informerar om missbruksproblem på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare struntar i problemen bryter du mot arbetsmiljölagen. Debatt Lagen säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol och andra berusningsmedel”. Vi vill att orsaken till ett eventuellt narkotikamissbruk alltid ska utredas och att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.
Läsa böcker online

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada.

Se hela listan på suntarbetsliv.se Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är anpassning, arbetsträning och utbildning.
Arkiv digital login

forkortning sjukskoterska
cab karosseri falkenberg
hans wahlström västerås
lars johansson hässleholm
edströms logistics

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete. Som arbetsgivare är du skyldig att agera om du ser signaler eller om en medarbetare informerar om missbruksproblem på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare struntar i problemen bryter du mot arbetsmiljölagen.

Ta fram en policy för alkohol och droger Se till att ha en tydlig policy för alkohol och droger som slår fast vad som gäller för arbetsplatsen. Det bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö och värnar om medarbetarnas hälsa. Fråga om alkoholvanor i medarbetarsamtalen Patientens arbetsgivare ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det är åtgärder som ska hjälpa medarbetaren att så långt som möjligt behålla eller få tillbaka sin arbetsförmåga.


Staffan var en stalledräng youtube
n foods

Arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan antas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska vara klar senast då arbetstagaren har varit sjukskriven under 30 dagar.

Viktigt att ha tydliga och förankrade rutiner och policys. Arbetsgivaren har en central roll när det gäller anställdas arbetsmiljö och rehabilitering vid sjukdom.7 Grundläggande bestämmelser finns i arbets-miljölagen (1977:1160 AML). Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för den enskildes rehabilitering finns i lagen(1962:381) om allmän försäkring Rehabilitering När en skada uppstått ska arbetstagaren få hjälp med rehabilitering för att kunna återgå till arbetet. De åtgärder som vidtas på arbetsplatsen avser så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering, inte medicinsk rehabilitering.